ŠOLA DRSANJA

Drsalno kotalkarski klub Stanko Bloudek Ljubljana vabi v

ŠOLO DRSANJA

Drsališče Hala Tivoli

DVA PROGRAMA

Začetni in izpopolnjevalni

KDAJ*

Začetek  02.septembra 2021

Četrtek od 18.00 do 18:45 Sobota od  09:00 do 09:45

CENA

8 obiskov – 65€

4 obiski – 40€

Enkratni obisk – 10€

Kupončki iz lanske sezone so še veljavni.

 POSEBEN POPUST ZA PRVOŠOLČKE : 8 OBISKOV 50 EUR.  

Popust velja samo v septembru 2021

VPIS in INFO:

www.drsanje.si

tecaj@drsanje.si

051 608 210

*Termini se lahko občasno spreminjajo. O vseh spremembah sproti obveščamo na naši spletni strani ali na FB. Obiske, ki jih ne izkoristite v tekočem mesecu, lahko prenesete v naslednjega.

VABILO NA IZREDNI OBČNI ZBOR DKK STANKO BLOUDEK

VABILO NA IZREDNI OBČNI ZBOR DKK STANKO BLOUDEK

 

Izredni občni zbor DKK Stanko Bloudek bo potekal dne 23. 4. 2021 z glasovanjem po pošti. Potekal bo v skladu s pravili, ki so v prilogi tega Vabila. Glasovnice bodo članom kluba poslane po pošti.

 

Dnevni red občnega zbora Kluba dne 23. 4. 2021 s predlogi sklepov je:

 

  1. Nagovor predsednice kluba – dosežki in vizija razvoja DKKSBL

 

V nagovoru predsednica kluba posreduje informacije o dosedanem razvoju kluba v času njenega predsedovanja in vizijo razvoja kluba. Nagovor je objavljen na internetni strani kluba skupaj z vabilom na OZ in je priložen glasovnici.

 

  1. Poročilo o poslovanju Izvršnega odbora DKK Stanko Bloudek

 

Predlog sklepa: »Občni zbor sprejema poročilo o poslovanju DKK Stanko Bloudek v preteklem obdobju.«

Obrazložitev: Izvršni odbor občnemu zboru poda poročilo o poslovanju Kluba v preteklem obdobju, kot ga je sprejel na svoji seji dne 8.4.2021. Poročilo je predstavljeno v pisni obliki in objavljeno z vabilom na OZ na internetni strani kluba.

 

  1. Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora

 

Obrazložitev: Nadzorni odbor je obravnaval pobudo skupine staršev članic Kluba za preveritev poslovanja Kluba in dela Izvršnega odbora. O svojih ugotovitvah je pripravil pisno poročilo, s katerim seznanja člane Kluba. Poročilo je objavljeno z vabilom na OZ na internetni strani kluba.

 

  1. Strategija razvoja panog drsanje in kotalkanje do 2028

 

Predlog sklepa: »Občni zbor potrjuje strategijo za panogi drsanje in kotalkanje do leta 2028.«

Obrazložitev: Izvršni odbor je na svoji seji sprejel Strategija razvoja panog kotalkanje in drsanje do 2028. Strategiji razvoja sta objavljeni z vabilom na OZ  na spletni strani kluba. Sprejem teh strategij je nujno potreben zaradi možnosti sodelovanja na različnih razpisih za financiranje dejavnosti iz panog kotalkanja in drsanja.

 

  1. Spremembe 27. člena Statuta Kluba

 

Predlog sklepa: »Spremeni se 27. člen Statuta DKK Stanko Bloudek, tako da se po novem glasi: »Izvršni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, vodja trenerjev in še 4 drugi člani kluba. Izvršni odbor šteje 9 članov.«

Obrazložitev: IO predlaga, da se število članov IO prilagodi (poveča) na število, ki bo omogočalo sodelovanje pri upravljanju kluba, poleg sicer zainteresiranih članov, tudi predstavnikom vsake trening skupine v Klubu. Takšno ureditev je možno doseči s spremembo 27. člena Statuta na način, da se število članov IO poveča na 9.

 

 

  1. Izvolitev predsednice kluba in članov izvršnega odbora

 

Predlog sklepa: »Za predsednico DKK Stanko Bloudek se izvoli Ksenijo Pirš Stupan. Za člane Izvršnega odbora DKK Stanko Bloudek se izvoli Gregorja Kramarja, Matjaža Krušca, Andreja Suhadolca, Emila Žagarja, Majo Grum, Valerijo Prevolšek, Matica Fortuno in Marino Pirkmajer, kot vodjo strokovnega sveta. Za nadomestnega člana izvršnega odbora se izvoli Terija Sedeja.«

 

Obrazložitev sklepa: Dosedanja predsednica Ksenija Pirš Stupan je bila izvoljena za predsednico decembra 2017, a je podala svojo odstopno izjavo, ki stopi v veljavo na dan tega občnega zbora; razlog za podajo odstopne izjave je v tem, da ji letos decembra poteče mandat predsednice, je pa zaradi izvolitve manjkajočih članov IO smiselno, da se na tem občnem zboru izvoli tudi predsednika Kluba, tako da bodo pričetki mandatov novoizvoljenih članov IO in predsednika Kluba usklajeni. Ker je Ksenija Pirš Stupan svoje dosedanje delo za Klub opravljala z zanosom in v korist kluba, želi mandat nadaljevati tudi naprej, zato se predlaga njeno izvolitev za predsednico Kluba. Priloga k sklepu je poročilo o dosedanjem delu Ksenije Pirš Stupan in vizija ter plan razvoja DKK Stanko Bloudek. Mandat je potekel tudi članom izvršnega odbora, zaradi česar je potrebna izvolitev novih članov. Kandidaturo za člane IO kluba so podali v predlaganih sklepih navedeni kandidati. Vsi kandidati so dejavni v klubu že več let, nekateri npr. Matjaž Krušec, Marina Pirkmajer in Teri Sedej, pa so ustanovni člani kluba in delujejo v njem že vse obdobje njegovega obstoja in so doprinesli k uspehom in obstoju kluba. V teh letih so se izkazali s predanim delom za klub.

 

  1. Izvolitev članov Nadzornega odbora DKK Stanko Bloudek.

 

Predlog sklepa: »Za člane Nadzornega odbora DKK Stanko Bloudek se izvoli Marijano Sedej, Anjo Poženel Belec in Natašo Kruljac.«

 

Obrazložitev: Članom Nadzornega odbora kluba je potekel mandat zaradi odstopa, zaradi česar je potrebna izvolitev novih članov. Kandidaturo za člane NO kluba so podali v predlaganem sklepu navedeni kandidati.

 

  1. Izvolitev članov disciplinske komisije

 

Predlog sklepa: »Za člane Disciplinske komisije DKK Stanko Bloudek se izvoli Janeza Bonača, Nušo Gričar in Marka Krošlja.«

 

Obrazložitev: Članom Disciplinske komisije kluba je potekel mandat zaradi odstopa, zaradi česar je potrebna izvolitev novih članov. Kandidaturo za člane DK kluba so podali v predlaganem sklepu navedeni kandidati.

 

Gradivo, poročila in pravila so objavljena v prilogi tega vabila.

 

Ljubljana, 15. 4. 2021                                              IO DKK Stanko Bloudek

 

PRILOGE